စက်တင်ဘာ 18, 2022

ငလျင်ကို မည်သူမှ ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ပါ

By – Red Flag “မကြာခင်ငလျင်လှုပ်တော့မည်” “နက်ဖန်၊ သဘက်ခါတွင် ငလျင်ကြီးလာတော့မည်”  အစရှိသည့် သတင်းများသည် []
ဩဂုတ် 25, 2022

ငလျင်ကို မည်သူမှ ကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်ပါ

By – Red Flag “မကြာခင်ငလျင်လှုပ်တော့မည်” “နက်ဖန်၊ သဘက်ခါတွင် ငလျင်ကြီးလာတော့မည်”  အစရှိသည့် သတင်းများသည် []